Regulamin udzielenia zamówień publicznych

maius (2)

Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim wg. Zarządzenia Rektora nr 53/2014 (zmiany 1/2015).

Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

Plik do pobrania